Všeobecná ustanovení

 

Vodohospodářské sportovní hry jsou soutěží družstev organizací z oboru vodního hospodářství. Jsou organizovány ve smyslu obecně platných pravidel pro jednotlivé sporty.

 

Soutěží se ve sportech malá kopaná, volejbal ženy, volejbal muži, tenis, stolní tenis ženy, stolní tenis muži, vodohospodářský duatlon ženy a vodohospodářský duatlon muži.

 

V jednotlivých disciplínách získávají družstva body do celkového hodnocení výprav. Celkové pořadí výprav se určuje podle celkového množství získaných bodů v jednotlivých sportech. Vítězem se stává výprava s nejvyšším počtem získaných bodů.

Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet vítězství v jednotlivých sportech. Při rovnosti vítězství v jednotlivých sportech rozhoduje vyšší počet druhých míst ve sportech. Obdobně se postupuje do nižších pořadí.

Bodování jednotlivých disciplín je následující. Bodování sportů vychází z celkového počtu přihlášených týmů do daného sportu. Bodování je určeno obráceným pořadím výsledkové listiny tak, že vítěz získává počet bodů odpovídající počtu přihlášených týmů. Druhý tým získává počet bodů odpovídající počtu přihlášených družstev minus jeden bod atd. Poslední tým v soutěži získává jeden bod.

Družstva umístěná na stupních vítězů v jednotlivých sportech získávají navíc bonusové body. Vítěz získává 3, druhý v pořadí 2 a třetí tým získává 1 bonusový bod. (Např. 15 účastníků ve sportu, tj. za 1. místo 18 bodů/ 15 + 3 body; za 6 místo 10 bodů atd.).

 

Jednu zúčastněnou organizaci může reprezentovat maximálně 45 účastníků.

Jeden účastník může být zapsán na libovolném množství soupisek, pokud propozice jednotlivých sportů nestanoví jinak (především muži v ženských týmech a naopak apod.).

 

Účastníci soutěžních družstev mohou startovat za těchto podmínek:

 

  • splní požadavky propozic
  • jsou v zaměstnaneckém poměru u organizace, u které jsou na soupisce družstva
  • jsou na soupisce sportovců pro jednotlivé sporty

 

V případě podání protestu provede řídící komise kontrolu registrace hráče. Nejpozději však před pátečním zasedáním sportovní komise a jury. V rámci prezentace, i v průběhu her, si řídící komise vyhrazuje právo provést namátkovou kontrolu sportovců s předloženými doklady. Tuto kontrolu provede i na požadavek vedoucích jednotlivých výprav.

 

Při soutěžích je povoleno hostování. To znamená, nemůže-li organizace postavit kompletní tým, může ho doplnit hráčem jiné zúčastněné organizace. Hráč však může být jenom na jedné soupisce v jedné disciplíně po celou dobu sportovních her. Hráč bude v soupisce před jménem označen písmenem H. Zároveň je povolena účast důchodců, tj. osob, které odešly z organizace, za kterou sportují, do důchodu.

 

 

V případě, že některý ze soutěžících poruší shora uvedená ustanovení, bude postupováno takto:

 

  • nebude provedena prezence účastníka
  • účastník nebude připuštěn ke startu v soutěži
  • družstvo, v jehož řadách startoval účastník bez oprávnění, bude trestáno kontumací všech utkání a diskvalifikací družstva v daném sportu

 

Všechna tato porušení budou řídící komisí zveřejněna v celkovém hodnocení her. Dále bude celá výprava potrestána odebráním 10 bodů v celkovém hodnocení.

 

Soutěže v jednotlivých sportech se uskuteční na základě hracích systémů uvedených v další části těchto propozic. V případě nepříznivého počasí nebo nepředvídaných časových skluzů si pořadatel vyhrazuje právo hrací systémy upravit po předchozím souhlasu sportovní jury.

 

Pořadatel zajišťuje kvalifikované rozhodčí pro všechny disciplíny kromě stolního tenisu, tenisu a duatlonu. Dále zajišťuje organizační tým pro všechny sporty, míče pro kopanou a volejbal, míče pro tenis a stolní tenis, sportoviště pro všechny disciplíny a veškeré zázemí pro vodohospodářský duatlon.

 

Soutěžící družstva jsou povinna být ve vymezeném prostoru sportovišť 15 minut před začátkem utkání podle časového rozpisu utkání a být nápomocna vedoucím jednotlivých sportů.

Pro všechny sporty se stanovuje jednotná čekací doba (včetně přípravy na utkání a rozcvičení) v délce 5 minut od výzvy vedoucího příslušného sportu.

 

Nezahájení utkání (zápasu) v této lhůtě znamená kontumační výsledek dle pravidel příslušného sportu. V případě, že se k utkání nedostaví obě mužstva, rozhodne o vítězi los.

 

Družstvo, které nenastoupí ke dvěma zápasům v daném sportu, bude diskvalifikováno.

 

Protesty se podávají do 15 minut po skončení utkání (závodu) písemně u vedoucího příslušného sportu. Protest musí být doložen vkladem 500 Kč. Příjmový doklad vystaví vedoucí sportu. Tato částka se při vyhovění protestu vrací. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele. O podaných protestech rozhoduje sportovní jury na svém zasedání (svolává předseda) nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující stanovisko předsedy sportovní jury.

 

Změny v propozicích a pravidlech sportovních her mohou být provedeny pouze po schválení řídící komise her a jury, a to nadpoloviční většinou členů přítomných na zasedání.

 

Pojištění a zdravotní zabezpečení

 

Účastníci se účastní sportovních her a startují ve sportovních disciplínách na vlastní riziko. Pořadatel neodpovídá za škodu na zdraví v důsledku úrazu účastníka, ani za škodu na majetku účastníka způsobenou poškozením, zničením, krádeží nebo ztrátou. Organizátor zajišťuje po dobu konání sportovních soutěží základní zdravotnické zabezpečení.